Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(dále jen „Informace“)

Preambule

Poskytovatel je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat služby elektronických komunikací. Spotřebitel má zájem tyto služby využívat. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Poskytovatel Spotřebiteli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od smlouvy.

 1. Článek 1Úvodní ustanovení

  1. 1.1Spotřebitelem je Uživatel – fyzická osoba, která uzavře smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

  2. 1.2Poskytovatelem je sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno - Královo Pole, IČO: 01607910, seznam provozoven uveřejněn na internetové adrese: www.sledovanitv.cz.

  3. 1.3Službou je poskytování služeb elektronických komunikací, tj. telekomunikačních služeb, případně také služeb přenosu (převzatého) rozhlasového a televizního vysílání v souladu a za podmínek stanovených všeobecnými podmínkami Poskytovatele, a to Poskytovatelem Spotřebiteli. Aktuální znění všeobecných podmínek vztahujících se k poskytování Služby je dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

 2. Článek 2Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

  1. 2.1Za Služby je Spotřebitel povinen hradit především Poskytovateli pravidelné platby, jejichž aktuální výše je vždy stanovena v Ceníku Poskytovatele.

  2. 2.2Veškeré platby může Spotřebitel provádět bezhotovostně na základě vystavené faktury, a to i formou kreditu, který bude připsán na jeho uživatelský účet.

  3. 2.3Poskytovatel je oprávněn požadovat od Spotřebitele složení kauce za poskytnuté movité věci, které jsou nezbytné k plnění smlouvy. Jejich výše, způsob použití a další detaily jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele.

  4. 2.4Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. Případné výjimky jsou stanoveny v Ceníku Poskytovatele.

  5. 2.5Aktuální znění Ceníku Poskytovatele, který obsahuje zejména veškeré náklady na poskytování Služby, včetně souvisejících daní, poplatků apod., je dostupné na webových stránkách Poskytovatele. Ceník obsahuje kompletní výčet nákladů Poskytovatele na poskytování Služby Spotřebiteli, vč. případných nákladů spojených s dodáním movitých věcí, které jsou nezbytné k plnění Služby.

 3. Článek 3Práva z vadného plnění, stížnosti

  1. 3.1V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby, vyúčtování za Službu apod. je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Poskytovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty nebo call centra. Kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1.2 této Informace.

  2. 3.2V případě závažného porušování povinností ze strany Poskytovatele má Spotřebitel mj. právo na odstoupení od smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách Poskytovatele, jejichž aktuální znění je dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

  3. 3.3Státním orgánem dohledu, příslušným k rozhodování sporů plynoucích z poskytování služeb elektronických komunikací, je Český telekomunikační úřad.

 4. Článek 4Trvání smlouvy a její ukončení

  1. 4.1Smlouva o poskytování Služby může být uzavřena buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou v případě předplacení Služby. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou může za předem dohodnutých podmínek docházet k automatickému prodloužení platnosti takové smlouvy.

  2. 4.2Pakliže nedojde k oprávněnému ukončení smlouvy o poskytování Služby na dobu určitou ze strany Spotřebitele nebo Poskytovatele, je Spotřebitel povinen Službu na základě smlouvy čerpat nejméně po dobu, na kterou byla smlouva uzavřena.

  3. 4.3Podmínky, postup a další informace týkající se případného odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v této Informaci.

  4. 4.4Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možné ukončit mj. dohodou smluvních stran a výpovědí. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Podrobnosti a další možnosti ukončení smlouvy jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách Poskytovatele. Aktuální znění všeobecných podmínek vztahujících se k poskytování Služby je dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

 5. Článek 5Právo na odstoupení od smlouvy.

  1. 5.1Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

  2. 5.2Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Poskytovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). K tomu lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na internetové stránce Poskytovatele www.sledovanitv.cz, není to však povinností. Využije-li Spotřebitel této možnosti, Poskytovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

  3. 5.3Jestliže Spotřebitel předem výslovně požádal o to, aby bylo s poskytováním Služby započato během lhůty pro odstoupení od smlouvy a Služba byla splněna před uplynutím této lhůty, není Spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 6. Článek 6Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. 6.1V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle předchozího článku vrátí Poskytovatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Poskytovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

  2. 6.2Pokud Spotřebitel na základě smlouvy obdržel jakékoli movité věci, je povinen je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny uvedené v č. 1.2 této Informace. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou movité věci odeslány, resp. předány před uplynutím 14 dnů.

  3. 6.3Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením movitých věcí.

  4. 6.4Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Jestliže však Spotřebitel požádal o plnění podle čl. 5.3 této Informace, má Poskytovatel právo požadovat plnou úhradu toho, co již bylo z jeho strany zcela splněno.

  5. 6.5Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty movitých věcí v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 7. Článek 7Závěrečná ustanovení

  1. 7.1Tato Informace je, s výjimkou čl. 5 a 6, platná pouze po dobu 14 kalendářních dní ode dne jejího sdělení Spotřebiteli. Po uplynutí této lhůty není Poskytovatel obsahem této Informace vázán. Bude-li mít Spotřebitel zájem na uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací i po uplynutí této doby, bude mu Poskytovatelem poskytnuta Informace nová. Pakliže by však nová Informace byla obsahově zcela totožná, nemusí Poskytovatel novou Informaci poskytovat.

  2. 7.2V případě, že ve lhůtě 14 dní ode dne poskytnutí této Informace dojde k uzavření smlouvy o poskytování Služby, stane se tato Informace součástí uzavřené smlouvy.

  3. 7.3Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření smlouvy o poskytování Služby dohodou Poskytovatele a Spotřebitele. V takovém případě se součástí smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

  4. 7.4Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku započetí poskytování Služby.